Začátkem ledna se v ulicích měst a vesnic opět objeví koledníci Tříkrálové sbírky, která proběhne v naší Arcidiecézi pražské od pondělí 2. ledna do pondělí 9. ledna 2017. Tříkrálová sbírka je veřejná sbírka pořádaná Charitou Česká republika a povolená Magistrátem hlavního města Prahy.

Postavy tří králů nám připomenou putování dávných mudrců, které zářící hvězda dovedla až k místu narození Spasitele. Tříkrálová sbírka je příležitostí pro děti i dospělé zapojit se do charitní činnosti.

Prosíme všechny, kdo se chtějí k Tříkrálové sbírce připojit jako koledníci (králové) nebo jejich dospělý doprovod, ať se přihlásí Mgr. Radce Habánové na e-mail: RadkaHab@GMail.com nebo mobil: 603 872 524.

Vedoucí skupinky musí být starší 15 let a během koledování musí mít u sebe svůj občanský průkaz.

Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsPrůkazka koledníka - líc.ahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.Pokud vám koledníci, kteří požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR, na požádání nepředloží svůj průkaz nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity a může se jednat o podvod.

Koncert a požehnání 5. ledna 2017 v Praze

Všechny, kteří se Tříkrálové sbírky zúčastní,(vč. rodičů dětí, které budou koledovat) zveme v pátek 6. ledna 2017 v 15.00 hodin: na Tříkrálovou bohoslužbu slova v kostele sv. Tomáše v Praze 1 (Malá Strana) Josefská ulice. (Příjezd MHD: tramvají na Malostranské náměstí, Metrem A na stanici Malostranská.) Bohoslužbu povede kardinál Dominik Duka a požehná koledníkům.

V 15.30 hodin vyjde Tříkrálový průvod s velbloudy od kostela sv. Tomáše , půjde přes Karlův most na Staroměstské náměstí.

Plánované využití sbírky

Výtěžek z plánované Tříkrálové sbírky 2017 bude využit na pomoc lidem v tíživé situaci v našem regionu, a na celonárodní a mezinárodní projekty:

1.       Nový výtah pro Centrum pro tělesně postižené Fatima

2.       Pomoc rodinám s dětmi v tísni

3.       Založení charitního komunitního centra v Kolíně

4.       Podpora České nemocnice v Ugandě

 

V případě, že budete chtít přispět v průběhu roku těm,  kteří se v našem okolí ocitli v tíživé životní situaci, můžete zaslat dar na číslo účtu naší farní charity: 2501066461/2010

Odkaz na celostátní Tříkrálovou sbírku - www.TrikralovaSbirka.cz