Každá stavba přináší potřebu administrativního zajištění. S radostí můžeme sdělit, že jsme obdrželi další potřebná povolení k zahájení stavby. Aktuálně jich máme již 70 a pracujeme na dalších :-)

Pro zajímavost uvádíme seznam jednotlivých subjektů, se kterými - často opakovaně a dlouhodobě - jednáme. Je to i zajímavá sonda do přípravných procesů, kterými je třeba projít před samotným zahájením stavby...

 

Obdrželi jsme souhlas či aktuálně jednáme s těmito subjekty:

 

Povodí Vltavy

Pražská vodohospodářská společnost a. s.

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 5

Hasičský záchranný sbor HMP

Odbor životního prostředí MHMP (MHMP = "Magistrát hlavního města Prahy")

Hygienická stanice HMP

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. - Veolia

Odbor strategických investic ÚMČ P5

Odbor evidence, správy a využití majetku ÚMČ Praha 5

ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Odbor dopravy ÚMČ Praha 5

Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Hygienická stanice města Prahy

ÚMČ Praha 5

Odbor ochrany prostředí MHMP

Krajská hygienická stanice

Odbor dopravních agend MHMP

Obvodní báňský úřad

Odbor městské zeleně MHMP

Odbor památkové péče MHMP

Pražská energetika, a. s.

Národní památkový ústav

Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP

Lesy HMP

Dopravní inspektorát Policie ČR

Odbor výstavby MČ Praha 5

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Odbor správy majetku MHMP

Arcibiskupství pražské

Útvar rozvoje města MHMP

Kancelář architekta ÚMČ Praha 5

Air Telecom a.s., zast. INETCO.CZ a. s.

Barrandov Studio a. s.

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Miracle Network, spol. s r. o.

Telefónica Czech Republic, a. s.

Planet A, a. s.

Fast Communication s. r. o.

INETCO.CZ a. s.

ICT Support, s. r. o.

T-Mobile Czech Republic a. s.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA

CentroNet, a. s.

ČD ‐ Telematika a. s.

České Radiokomunikace a. s.

ČEZ ICT Services, a. s.

Dial Telecom, a. s.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. ‐ JDCM (metro)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. ‐ JDCT (tramvaje)

GTS Czech s. r. o., zast. SITEL, spol. s r. o.

iLine s. r. o.

Kolektory Praha, a. s.

Letiště Praha, a. s.

Ministerstvo vnitra ČR, správa kabelů

Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.

Pražská teplárenská a. s.

Pražská vodohospodářská společnost a. s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

PREdistribuce, a. s.

RIO Media a. s.

SITEL, spol. s r. o.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a. s., zast. SITEL, spol. s r. o.

UPC Česká republika, s. r. o.

Vodafone Czech Republic a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

 

A další :-)

Děkujeme každému, kdo nám pomáhá!