O plánované výstavbě Kostela Krista Spasitele na Barrandově již "Pražská pětka" (i jiná media) v minulosti informovala a tak se nyní čtenáři mohou seznámit s dalšími podrobnosti o této ojedinělé stavbě.
Kostelů a s nimi spojených komunitních center u nás mnoho nevzniká, a je velmi dobře, že barrandovské centrum od začátku vzniká za velkého zájmu a aktivní spolupráce mnoha farníků Hlubočepské farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba.

Členové farnosti z tohoto krásného, ale prostorově nedostačujícího kostelíčku nad Strakonickou silnicí získají nové místo pro svou bohatou a záslužnou činnost. Navržené komunitní centrum by ale mělo přitáhnout všechny obyvatele z okolí Barrandova a poskytnout jim kvalitní zázemí pro jejich společenské a zájmové aktivity. Objekt je záměrně nazývám "kostelem a komunitním centrem", neboť prostor určený společenské funkci je větší, než plocha vlastního kostela.

Přestože jde o zcela moderní, nadčasovou stavbu, má vše, co kostel v našich myslích charakterizuje. Těmito atributy jsou zejména výrazný hlavní portál, předložené schodiště, asymetrická věž se zvony u západního průčelí a oblý závěr na východní straně. Liturgický prostor je přehledný s kaplí svatostánku umístěnou v závěru kostela. Stabilní dřevěné lavice jsou umístěny ze tří stran oltáře, jenž se tak stává skutečným centrem dění. Nad křížením lodí je výrazný zlatým kovem lemovaný prosklený prstenec, propouštějící nebeské světlo k oltáři.

Plné stěny dodávají pocit jistoty a stability, nad nimi nad světelným pásem oken levitující deska stropu sem naopak vnáší silnou myšlenku odpoutání se od věcí hmotných. Kůr pro zpěváky s prostorem pro varhany je akusticky optimálně nad hlavním vstupem.

Celý kostel je mírně vyvýšen nad Grussovu ulici, směrem do vnitrobloku na něj navazuje veřejnosti přístupná čajovna. Ta je situována k existujícímu dětskému hřišti a určitě se stane místem setkávání návštěvníků všech generací.

Polozapuštěný suterén  -  z jihu od lesa příjemně přisvětlený - pak patří komunitnímu centru. To obsahuje mimo zázemí farnosti především klubovny pro zájmové aktivity (dětské kroužky, vzdělávání, skautské schůzky atp.). Více prostoru pak poskytuje universální sál, kde se mohou konat přednášky, koncerty, divadelní představení, společenská setkání farníků a veřejnosti. Celý objekt je zcela bezbariérový a jde patrně o první kostel, který má výtahem přístupný i varhanní kůr.

Náročný stavební program předpokládající velmi různorodé používání všech prostorů po celý rok si vyžádal i použití vyspělých technologií. Vytápění je pomocí účinného a úsporného tepelného čerpadla, jehož zemní vrty budou využívány i pro jímání chladu a aktivní chlazení interiéru. Pobytové místnosti mají mimo přirozeného zajištěno i nucené větrání s rekuperací. V kostele a komunitním centru tak bude zajištěno velmi kvalitní vnitřní prostředí pro všechny návštěvníky, tak aby se zde cítili co nejpříjemněji i po fyzické stránce. V tomto ohledu byly pro přípravu projektu velmi cennými informace provozovatelů obdobných center, kteří vědí, co jejich návštěvníci oceňují a co je naopak při provozu zatěžuje. Každá taková zkušenost byl podnětem, jak hledat co nejvhodnější a co efektivnější řešení pro konečnou podobu Kostela Krista Spasitele a komunitního centra.

Tomu bylo v minulém roce (2015) vydáno územní rozhodnutí a nyní finišuje příprava projektu pro stavební povolení a další související řízení. Velmi nás těší, jak pozitivně je všude záměr přijímán, a jakou mám podporu na všech místech. Proto věříme, že se v letošním roce podaří veškerá povolení získat a realizaci této zajímavé a především velmi potřebné stavby nebude nic dalšího stát v cestě!

 

Ing. arch. Pavel Šmelhaus