Během posledního roku se zásadním způsobem posunula situace ohledně plánované stavby kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově. Velmi rádi sdělujeme aktuální situaci celého projektu. Přinášíme také odkazy na příslušné dokumenty.

 

- projekt Kostela Krista Spasitele a komunitního centra vychází ze zadání, které připravila pastorační rada farnosti Praha - Hlubočepy v únoru 2012. Jedná se o zvláště obyvatele Barrandova, do materiálu byly zapracovány i zkušenosti z podobných staveb v Praze - zvláště Komunitního centra sv. Prokopa v Nových Butovicích. Podnětné byly i zkušenosti z Misijního střediska, které se v Grussově ul. dříve nacházelo - přímo na místě plánované stavby. Celý dokument najdete na našem webu.

- v červnu 2012 byla zformulována zvláštní modlitba za plánovanou stavbu, kterou najdete zde. Uvedenou modlitbu se společně modlíme ve zlíchovském kostela každou středu po mši sv. a v pracovní dny od 6.00 hod. ráno.

- během roku 2013 probíhal na základě této dokumentace výběr nejlepšího projektu pro Barrandov. Přihlásilo se 11 architektonických týmů ze kterých komise složená se zástupců farnosti a Arcibiskupství pražského vybrala tým architektů ATELIERu Žiška, s. r. o. - Ing. arch. Jakuba Žišku a Ing. arch. Pavla Šmelhause. Stručný náhled projektu najdete na našem webu.

- pan Bruno Barrande - potomek známého paleontologa Joachima Barranda, jehož jméno nese část Prahy 5 ("Barrandov") - vyjádřil svou podporu a modlitbu za stavbu nového kostela a komunitního centra na Barrandově.

- průběžně probíhají prezentace a veřejné diskuse záměru a projektu stavby - na zlíchovské faře, ve sdělovacích prostředcích i přímo na několika místech na Barrandově - reportáže najdete na našem webu. Cílem je zapojit širokou veřejnost a zvláště obyvatele Barrandova.

Věříme, že informační otevřenost farnosti a skutečnost, že celý projekt od počátku vychází z iniciativy obyvatel Barrandova a průběžně je jimi také korigován, je příčinou velmi pozitivního přijetí a zájmu o vznik duchovního a společenského centra. Této důvěry si vážíme a nepovažujeme jí za samozřejmost.

Zřejmě s největším zájmem se projekt setkal při akci "Zažít Barrandov jinak" v roce 2015 na místě stavby v Grussově ul. Děkujeme organizátorům této výtečné akce!

- v rámci přípravy projektové dokumentace proběhla na místě plánované stavby řada průzkumných prací. Největším a nejhlubším počinem byl vrt do hloubky 100 metrů, jehož cílem byl TRT test k posouzení výkonu vrtu a ověření geologických podmínek pro tepelné čerpadlo. Reportáž z této zajímavé akce najdete tady.

 - dne 17. srpna 2015 vydala Městská část Praha 5 rozhodnutí o umístění Kostela Krista Spasitele a komunitního centra Praha - Barrandov včetně příslušných podmínek. Jedná se o významný předěl v přípravě celého projektu a výsledek roční práce týmu cca 15 lidí. Celý dokument najdete na našem webu.

- průběžně zástupci farnosti a další spolupracovníci pracují na zajištění pozemků pro vlastní stavbu a jednoho z případných zdrojů financování stavby. V této věci bylo vedeno soudní řízení - reportáž o situaci přinesla Česká televize a týdeník Euro.

Soukromá společnost se snažila "zprivatizovat" farní pozemky v k. ú. Malá Chuchle a využít je pro své záměry. Zmiňované soudní řízení bylo ukončeno s jednoznačně pozitivním výsledkem pro farnost - včetně odvolacího soudu.

Těší nás, že pozemky farnosti budou moci opět sloužit široké veřejnosti - dle přání našich zbožných předků.

 

V současné době probíhají tyto hlavní aktivity:

* na základě vydaného územního rozhodnutí je nyní rozpracovávána dokumentace pro stavební povolení. Byly předány výsledky geologického průzkumu a dokončen test určující tepelný výkon vrtu. Dosavadní výsledky jsou v souladu s koncepcí o níž bylo od začátku uvažováno a v projektu nedochází k žádným zásadním změnám, ale pouze ke upřesňování řešení, odpovídajícímu řešenému stupni projektu. Na něm nyní pracuje cca 10 specialistů v jednotlivých oborech (architekti, statici, akustici, ...). Klíčové je stavebně technické a statické řešení, z nějž budou připraveny výkresy pro jednotlivé profese (vytápění, vnitřní instalace, elektroinstalace, větrání atd.).

Souběžně jsou připravovány podklady pro vodoprávní řízení, které je nutné vyřídit před podáním žádosti o stavební povolení, resp. před žádostmi o vyjádření jednotlivých dotčených orgánů státní správy, jež jsou pro povolení stavby nezbytná.

* akční výbor farnosti a zástupci Arcibiskupství pražského připravují výběr stavební firmy a další nutné dodavatele.

* akční výbor farnosti a zástupci Arcibiskupství pražského pracují na zajištění zbývajících pozemků potřebných ke stavbě.

* průběžně se uskutečňuje sbírka na krytí plánovaných nákladů stavby ve výši cca 100 mil. Kč.

Aktuálně nám chybí 60 mil. Kč.

Příjmy a výdaje je možné sledovat na transparentním účtu Kostela Krista Spasitele a komunitního centra - přímo na webu banky. Jsme vděční za každý Váš příspěvek.

Projekt je zatím financován členy farnosti a přáteli. Máme příslib Arcibiskupství pražského, že třetinu celkové částky poskytne farnosti formou účelového daru. Arcibiskupství pražské pro farnost také odkoupilo dva vhodné pozemky a poskytuje významné personální zajištění.

* připravujeme řešení interiéru kostela, kterého se ujali přední umělci v ČR - profesor akademický sochař a výtvarník Stanislav Kolíbal a sochař Petr Váňa. Fotografie z jednoho průběžného setkání najdete v přiložené fotogalerii.

* čerstvé aktuality najdete vždy na našem webu - sekce Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha - Barrandov.