Publikujeme malé ohlédnutí pana faráře po prvním roce působení v naší farnosti.

Vážení a milí farníci,

na závěr školního roku si vás dovoluji oslovit s poděkováním za tento náš první společný rok. Byl to rok v mnohém nový, vzájemně jsme se poznávali, "oťukávali" a prožívali řadu důležitých událostí. S radostí jsem některé z vás doprovázel v okamžiku křtu vašich dětí, při udílení svátosti manželství, přípravě na svátost biřmování a při prvním svatém přijímání. Právě množství letošních biřmovanců, jejich poctivá příprava a dvě velké skupiny dětí, které letos přistoupily k prvnímu svatému přijímání, znamenají pro mě velké povzbuzení. S vděčností Bohu za dar pozemského života jsme se s některými z nás rozloučili a doprovodili je na věčnost.

Děkuji vám za vřelé přijetí, kterého se mi ve farnosti dostalo. Děkuji za vaše pozvání k bohatě prostřeným stolům v minulých měsících i za mnohá další osobní setkání.

Vážím si množství skvělých spolupracovníků, kteří v naší farnosti jsou a věnují čas výuce náboženství, pomáhají mi s péčí o naše čtyři kostely a farní budovu. V uplynulém roce máme za sebou řadu větších i menších stavebních akcí – především pokračující rekonstrukci fary na Zlíchově včetně okolního prostoru, ale také opravy našich kostelů - v Jinonicích (okapy, elektro, hromosvody, 2x dveře), v Malé Chuchli i na Zlíchově. Děkuji vám za finanční podporu, díky které je možné takový rozsah prací zvládat.

Velmi mě těší, že se nám podařilo ve spolupráci s pastorační radou připravit základní koncept nového kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově a s ekonomickou radou jsme mohli otevřít některé dlouhodobé ekonomické problémy naší farnosti. Záměr nového kostela na Barrandově a námi připravený koncept již byl projednán s panem kardinálem Dukou a v kněžské radě. V nejbližší době obdržíme z Arcibiskupství pražského příslušné pověření ke stavbě a budeme chystat výzvu pro architekty. Současně se snažíme získat druhou část potřebného pozemku na Barrandově. O všech důležitých krocích průběžně informuji – především na našem webu a jednotlivé návrhy plánované stavby budou též podrobeny veřejné diskusi.

Jsem si vědom, že se od kněze čekají různé činnosti, které jsou spojené především s oblastí duchovní. Je však třeba konstatovat, že za současného uspořádání života farnosti a jejího rozsahu tráví kněz podstatnou část dne prací organizační, ekonomickou a administrativní. Toto je i moje situace a zvláště při plánované stavbě nového kostela a dalších povinnostech to těžko může být jiné. Jsem si dobře vědom tohoto problému, ale taková situace není zdaleka vlastní pouze životu kněží - týká se dnes i řady dalších povolání.

I přes tuto skutečnost se těším, že během příštího roku společně rozvineme některé zajímavé vzdělávací programy na faře během týdne, které nám pomohou na duchovní cestě i k prohloubení života v církvi. Velkým přínosem bude jistě nástup P. Davida Vopřady od 1. 8. 2012 do naší farnosti v roli dalšího duchovního. P. David Vopřada k nám přichází ze studia v Římě, bude vyučovat na Katolické teologické fakultě UK a pomáhat v naší farnosti. Prosím, přijměte ho také tak pěkně jako mě.

Věřím také, že se podaří od září slavit v naší farnosti další mši sv. během týdne (pravděpodobně v pátek). Na tomto místě je potřeba poděkovat dalším kněžím, kteří v naší farnosti příležitostně pomáhají, zvláště P. Josefu Rosovi.

Během prázdnin (červenec a srpen) čeká naší farnost letní provoz - ve středu nebudou "úřední hodiny" a mše sv., v neděli bude mše sv. pouze od 10.15 hod. na Zlíchově a v Jinonicích od 16.00 hod. (nemění se). Program ve Velké Chuchli zůstává stejný.

Již nyní vás také zvu na slavnostní mimořádnou mši sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje, která se uskuteční ve čtvrtek 5. 7. 2012 od 18.00 hod. ve zlíchovském kostele. Také předpokládám, že ve středu 15. 8. 2012 se sejdeme od 18.00 hod. na Zlíchově ke slavení Nanebevzetí Panny Marie. Současně však chci říci, že i během července a srpna vám budu rád k dispozici - jak k osobním rozhovorům, tak k udílení svátostí apod. Stačí se předem domluvit na konkrétním termínu (po mši sv., telefonem, e-mailem).

Všem skautům přeji krásné prožití táborových dnů. Dva skautské tábory se chystám letos navštívit a těším se na společné bohoslužby. Se zájmem očekávám také společnou farní duchovní dovolenou, na kterou jste se někteří přihlásili. Věřím, že program bude zajímavý a čas společně strávený bude přínosný i relaxační.

Přeji nám všem během léta mnoho Božího požehnání a ochranu andělů strážných. Kéž čas dovolených, prožitý často v intenzivních mezilidských vztazích, je také časem vzájemného pochopení a naslouchání.

         V Kristu váš

                                P. Josef Ptáček

 

e-mail: ptacek@knez.cz

telefon: 606 790 790