Obec Chuchle již od přelomu 13. a 14. století byla vlastnictvím zbraslavského kláštera, který patřil k nejvýznamnějším klášterům v zemi, ale postupně se jeho význam snižoval, až byl za josefínských reforem roku 1785 zrušen. Tím také definitivně skončilo cisterciáckého vlastnictví Chuchle. Klášterní panství koupil roku 1825 kníže Bedřich z Oettingen-Wallerstein a jeho rod byl poslední chuchelskou vrchností.

Původní název obce byl jen "Chuchle", později se vžilo označení Přední a Zadní Chuchle a názvy Malá a Velká Chuchle pocházejí až z období mezi světovými válkami. Roku 1922 byla Malá Chuchle připojena k velké Praze, Velká Chuchle až v roce 1968.

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli byl postaven roku 1729, a to bohatým polským šlechticem, který se léčil v chuchelských lázních. Při svých procházkách rád chodil na místní vyhlídku, a když se pak uzdravil, dal právě na tomto místě na poděkování postavit kostel. Pro zasvěcení sv. Janu Nepomuckému se rozhodl, když zjistil, že těmito místy kdysi vedla stezka z Pražského hradu do zbraslavského cisterciáckého kláštera a podle pověsti po ní k obrazu Panny Marie Zbraslavské putovával právě i sv. Jan Nepomucký. Navíc v témže roce 1729 byl Jan Nepomucký svatořečený.

Nedaleko místa, kde byl kostel postaven, byla již o staletí dříve zbraslavským klášterem zřízena poustevna, v níž až do 16. století žili vždy dva poustevníci. Jejich ostatky byly pak uloženy do krypty kostela a označeny náhrobním kamenem.

Roku 1793 byl kostel vykraden, ukradeny byly i zvony. Poté kostel chátral, opravit jej v letech 1846-49 dala kněžna Oettingen-Wallerstein. V době totality kostel chátral znovu, generální oprava pak proběhla až v letech 1992-1993. Z této doby pochází také kopie obrazu slavné římské Sixtinské Madony. V roce 1993 Městská část věnovala kostelu nový zvon, odlil ho zbraslavský zvonař zvonař Manoušek. V letech 2000-2017 byly obnoveny omítky, okapy a střecha kostela. Vnitřní vybavení kostela je v současné době poměrně skromné. Z původní výbavy se zachovala nástropní freska v presbytáři, na níž vidíme patrona kostela, sv. Jana Nepomuckého. Čtyři alegorické postavy kolem něho znázorňují jeho ctnosti: víru, mlčenlivost, dobročinnost a čistotu. Barokní hlavní oltář pochází rovněž z doby výstavby kostela. Na oltářním obraze vidíme opět sv. Jana Nepomuckého, nad ním novější obraz Panny Marie s Ježíškem a po stranách sochy poustevníků sv. Prokopa a sv. Ivana od některého ze žáků Matyáše Bernarda Brauna.

 

Pravidelná mše sv. se v kostele slouží každou první sobotu v měsících květen - listopad od 15.00 hod. Srdečně Vás zveme k účasti!