Jelikož se záměr budování kostela na Barrandově začíná posouvat do další části, je správné již na počátku plánů nové stavby svěřit tento vznešený úkol Bohu. Za tímto účelem rádi zveřejňujeme modlitbu, která vznikla na základě meditace a vychází z Božího Slova.

 

„Člověk má v srdci mnoho plánů, ale jen ten Hospodinův obstojí....“ 

„Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného na nebi ani na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před Tebou celým srdcem...“ (2 Par 6, 14)

Věříme, že je tvá vůle zbudovat ti zde na Barrandově chrám. Vyslyš naši touhu postavit ti dům, vznešené obydlí, místo setkávání a uctívání tvého Jména.

Noe, Abrahám, Mojžíš, David a Šalomoun a všichni svatí věřili Bohu, spoléhali na to, v co doufali, a byli si jisti tím, co neviděli. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, věříme, že stavba tohoto chrámu je ve tvých rukou, vždyť nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají jeho stavitelé.

Pane, dej všem, kteří o stavbě rozhodují, pokorné srdce, které umí naslouchat, a jednotnou mysl,  podřízenou tvému vedení. Buď nám všem inspirací, usměrňuj naše myšlenky i kroky. Ne nám, Pane, ale svému Jménu zjednej slávu touto stavbou. Tak jako král Šalomoun, i my tě prosíme o tvé odborníky a dělníky. Žehnej jim, opatruj je a naplňuj svým Duchem při práci.

Pošli mnohá dobročinná srdce, dej nám ochotu a otevřenost, ať společně s tebou budujeme chrám, ve kterém budeš přebývat.

Prosíme tě, nechť jsou tvé oči upřeny na tento dům ve dne i v noci, na místo, kde dáš spočinout svému Jménu. Nechť je tento dům místem modlitby a chvály našeho Krista Spasitele a nikdy nekončící oslavy jeho království.

Žehnej tomuto domu, ať se stane místem, kde jsou všichni vítaní, vyslyšeni a posilněni ve jménu Ježíše Krista.

Amen.

Autor modlitby: Duch svatý a Lucie Matulová

 

Zkrácená verze modlitby ke společnému přednesu:

Pane, vyslyš naši touhu postavit ti na Barrandově kostel. Věříme, že je to tvá vůle a tvé dílo. Dej všem, kteří o stavbě rozhodují, pokorné srdce, jednomyslnost a odvahu. Usměrňuj naše myšlenky i kroky, ať veškerá práce závisí na tvém vedení. Pošli ochotné ruce a dobročinná srdce, vyber si sám dělníky a odborníky, kteří nebudou hledat slávu svou, ale slávu tvého Jména. Žehnej jim při práci, ochraňuj je a naplňuj svým Duchem. Shlížej milostivě na místo, které má přijmout tvou svatou přítomnost. Prosíme tě, ať se tento dům stane místem modlitby a chvály, místem, kde jsou všichni vítáni, vyslyšeni a posilněni ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele.

Amen.