Prožíváme období, které je náročné pro každého z nás i pro celou společnost. Církev má zkušenosti z uplynulých 2 000 let, kdy život pod vlivem obtížných okolností mnohdy trval delší dobu než stav "bez problémů". Jsou to právě křesťané, kteří byli a jsou pro okolní společnost příkladem naděje a povzbuzením.

 

Také současné nebezpečí virové nákazy je pro nás příležitostí znovu přemýšlet nad křesťanskou vírou, životem, smrtí a vztahem s Ježíšem Kristem, ke kterému život každého z nás nezadržitelně směřuje.

V návaznosti na aktuální situaci a vyhlášení stavu nouze v ČR dochází k následujícím úpravám pravidelného i nepravidelného programu v naší farnosti.

K těmto úpravám dochází od 12. 3. 2020 do odvolání:

- kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově bude otevřen každou neděli od 8.00 do 11.15 hod.

V tomto čase bude v kostele možnost tiché i společné modlitby, adorace, svátosti smíření (zpovědi) nebo svátosti nemocných. Pravidelně (cca každých 30 minut) bude možnost přijmout Eucharistii.

- kostel sv. Vavřince v Jinonicích bude otevřen každou neděli od 15.30 do 17.00 hod.

V tomto čase bude v kostele možnost křížové cesty (od 15.30 hod.), tiché i společné modlitby a svátosti smíření (zpovědi). Průběžně bude možné také přijmout Eucharistii.

- pravidelné mše sv. ve středu a v pátek od 18.00 hod. zůstavají zachovány.

- velice doporučujeme účast na pravidelné adoraci, která se koná každý pátek ve zlíchovském kostele od 15.00 do 18.00 hod. Tato adorace - "Hora proměnění" - je privilegovaným časem v naší farnosti, kdy se shromažďujeme k tiché modlitbě, uctívání Boha a svěřujeme do rukou Nejvyššího naše aktuální úmysly.

- pravidelné katecheze, společenství, přípravy na svátosti, biblická setkání, setkání maminek s dětmi, modlitby matek, výuka angličtiny a úklid kostela bude probíhat či neprobíhat dle upřesnění příslušného vedoucího.

- nedělní farní káva se ruší.

- všechny účastníky našich akcí vyzýváme, aby velmi bedlivě sledovali svůj zdravotní stav. V případě - byť nepatrného - podezření na infekci či možnost zdravotních problémů, prosíme, aby zůstali doma.

- všechny zúčastněné prosíme o přísné dodržování hygienických pravidel (týká se i řádných a mimořádných udělovatelů Svatého Přijímání).

- na webu MseOnline.cz najdete bohatou možnost sledování mše sv. on-line.

- nabízíme možnost donesení Eucharistie domů. Prosíme, s důvěrou se obracejte na P. Josefa Ptáčka nebo P. Jakuba Jirovce. Na kněze v naší farnosti nebo na pastorační asistentku Radku Habánovou se obracejte i v případě dalších splnitelných potřeb a nabídek pro druhé (pomoc s nákupem, hlídání dětí, domácí vzdělávání, péče o seniory, ...). Velice rádi pomoc zprostředkují.

- naši biskupové dispenzují věřící od povinnosti nedělní účasti mše sv. Intenzivně však jsme vyzývání ke kreativnímu slavení neděle - např. v rámci rodiny - dle 3. Božího pořikázání. Pomoci nám mohou také texty Písma svatého na příslušný den, které najdeme na www.vira.cz.

- připomínám, že v naší farnosti platí nabídka postního předsevzetí a to naučit se jeden žalm z Bible za účelem prohloubení osobní modlitby a zbožnosti. K zapamatování v naší farnosti navrhujeme pro postní dobu letošního roku text žalmu č. 130. Na webu www.BiblickeDilo.cz najdeme podrobný rozbor k rozjímání uvedeného žalmu.

- v případě, že by se ve zlíchovském kostele shromáždilo více než 30 lidí - prosíme, využijte možnost spočinout v klidném prostředí přilehlého hřbitova, který je řádně ozvučen.

Zlíchovský hřbitov nabízí také silný vánek čerstvého vzduchu na požehnaném místě, který odvane každý nepřátelský vir či bakterii. Právě v těžkých chvílích můžeme těžit z nádherné polohy našeho kostela a jeho mystického okolí!

Podávání Svatého Přijímání bude v tomto případě zajištěno i v prostoru před kostelem.

- přesný text znění vyhlášení stavu nouze najdete na webu www.vlada.cz. Prohlášení našich biskupů k aktuální situaci najdete na webu www.cirkev.cz.

 

Současná situace je velkou příležitostí k netradičnímu prožití postní doby a možná i Velikonoc. Můžeme si při této příležitosti uvědomit duchovní spojení s 245 miliony křesťanů v 73 zemích světa, kteří mnohdy zakoušejí útrapy, pronásledování i smrt pro svou víru, nemají možnost slavení mše sv. a shromažďovat se dle svého přesvědčení. I přes tyto okolnosti jejich víra a láska roste.

V naší zemi pronásledování nezakoušíme, ale dostali jsme se do neobvyklé situace. Přeji nám všem, abychom z nastálé situace vytěžili maximální duchovní užitek, vnímali ho jako příležitost ke vzájemné pomoci a k prohloubení vztahu s Pánem Ježíšem, ve farnosti i s naším okolím.

Prosíme, průběžně sledujte webové stránky naší farnosti, kde budeme uveřejňovat aktuální informace.

Vítáme také další náměty a inpiraci pro nacházející obtížné období.

 

S přáním požehnání na přímluvu sv. Rocha

                                                                                    P. Josef Ptáček

 

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. (Řím 8:28)