S velikou radostí sdělujeme, že v neděli 16. 7. 2017 zavítá do zlíchovského kostela sv. Filipa a Jakuba náš farník, skaut, oblát a především novokněz P. Karel Mec, OMI. V tento slavnostní den bude P. Karel sloužit primiční mši svatou a udělí nám novokněžské požehnání.
Tato mše sv. se bude sloužit od 8.30 hod. i od 10.15 hod.

Našemu novoknězi přejeme hojnost Božího požehnání a trvalou radost ze služby Bohu a lidem. Rodičům P. Karla gratulujeme, že si Bůh povolal jejich syna k posvátné službě.

Srdečně Vás zveme k účasti na významné události farního společenství!