Vážení a milí farníci, je tomu již necelých 6 měsíců, kdy jsem nastoupil do vaší farnosti. Děkuji vám za pěkné přivítání a dosavadní spolupráci. Vaše farnost se stala i mojí farností.

Těší mě, že můžeme společně na mnohé navázat - především na vaši touhu po blízkosti Boží v životě a na dosavadní farní život. Jsem vděčný, že v posledních měsících zde vzniklo několik nových společenství, a tak se naše farnost stává "společenstvím společenstvích", kam postupně přicházejí noví lidé. V uplynulých měsících jsem zde také našel veliké množství ochotných spolupracovníků, kteří přebírají odpovědnost za různé farní aktivity. Ať už se to týká péče o kostel, o faru, výuku náboženství, pomoc s účetnictvím, organizaci údržby a stavebních prací našich objektů apod. Velikou oporu cítím také v nové pastorační radě, se kterou postupně tvoříme záměr stavby kostela na Barrandově, který vám bude následně předložen k širší diskusi.

    Do okruhu naší péče patří v současnosti 4 kostely, fara a několik pozemků. S péčí o tento majetek je také spojena řada starostí i nákladů a i zde vnímám váš zájem pomoci. V uplynulých měsících se společným úsilím podařilo narovnat také některé majetkové smluvní vztahy z minulosti a začít zavádět do těchto záležitostí určitý řád. V tomto ohledu se těším na spolupráci s novou ekonomickou radou. Významnou pomocí nám jsou také dva spolubratři v kněžské službě – P. Mariusz Przygoda a P. Josef Rosa.

    Se vstřícností  jsem se setkal také v domě Arcidiecézní charity Gloria na Barrandově, kde postupně prohlubujeme spolupráci. Děkuji vám i zde za pomoc např. ve formě konané sbírky šatstva a plánované Tříkrálové sbírky. Významný zájem o práci naší farnosti vnímám také na Městském úřadě Prahy 5, kde jsem měl příležitost potkat řadu ochotných lidí. Je dobré si uvědomit, že naše farnost je součástí této společnosti, kde máme také určité poslání. O tomto poslání přemýšlíme zvláště během Adventu a Vánoc. Je to období i určité rekapitulace a modliteb za nastávající rok.

    Často jsem tázán, jak bych charakterizoval naši farnost. Opakovaně říkám, že naše farnost je složena z lidí, kteří jsou výrazně pozitivní. I když kolem sebe vidíme řadu problémů, máme chuť je překonat a přemýšlet, jak můžeme být užiteční Bohu a lidem kolem sebe. To není postoj, který je v dnešní době samozřejmý. Množství vážných problémů někdy zastiňuje to hezké, co kolem nás ve skutečnosti je, a příležitosti, které nám Bůh dává. Pán Ježíš měl již od narození mnoho důvodů vidět svět kolem sebe kriticky. Nenašlo se ani vhodné místo pro jeho narození. A víme, že dobře také vnímal řadu problémů kolem sebe. Přesto však jeho život byl především misí - posláním - příležitostí, kterou naplnil. Snad tento postoj je i pro nás inspirací.

    Děkuji tedy každému z vás za váš pozitivní postoj k lidem okolo sebe. Děkuji za vaši pomoc a podporu. Děkuji za vaše slova povzbuzení, náměty ke zlepšení a modlitby. Do nového roku vám přeji mnoho požehnání, síly a odvahy. Vím, že řada z vás prožívá ve svém osobním životě obtížná období. Modleme se, aby Bůh byl nad našimi životy i nad farností Tím, který bude světlem, ochranou i oporou.

V Kristu váš                            
                                P. Josef Ptáček