I v tomto školním roce nabízíme všem farníkům i ostatním zájemcům setkávání nad Písmem svatým. Tentokrát to nebudou zamyšlení nad nedělními texty jako v minulém roce, ale pod vedením farního vikáře P. Jakuba Jirovce, doktoranda teologie na univerzitě ve Vídni a člena Řádu německých rytířů, nás čeká „průchod“ důležitými pasážemi Starého zákona.

Nejprve se zaměříme na knihu Genesis (stvoření světa, pád člověka a první hřích, „obětování“ Izáka), poté budou následovat důležité texty knihy Exodus (odchod z Egypta, Izrael pod horou Sinaj), historické knihy (vznik království v Izraeli, král David), rozbor a interpretace některých žalmů a případně na závěr také zamyšlení nad vybranými pasážemi tzv. mudroslovné literatury Starého zákona (kniha Job, kniha Moudrosti).

Setkání se budou konat každé první úterý v měsíci od 19.00 hod. na zlíchovské faře.

První téma pro setkání dne 1. října 2013:

„Kniha Genesis a stvoření světa“. Společně si projdeme jeden z nejznámějších, ale zároveň i nejproblematičtějších textů celé Bible. Jak vznikl svět? Je nutné stavět do protikladu knihu Genesis a tzv. evoluční teorii? Jak proběhlo stvoření člověka? Jak chápat slova o „podřízení ženy muži“? Tyto a podobné otázky se pokusíme po společné četbě a interpretaci inkriminovaných míst zodpovědět.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!