Dne 14. října 2014 se bude konat od 17.30 hod. v kostele Narození Panny Marie v Malé Chuchli mše sv. Následně se zde mše sv. budou konat pravidelně - vždy 2. úterý v měsíci od 17.30 hod. Tyto bohoslužby bude sloužit rektor kostela a kanovník P. Mgr. Jan Gerndt podle misálu z roku 1962 - takové bohoslužby se někdy nazývají "tridentské" mše sv. Jedná se o jeden z více možných způsobů slavení mše sv., který vyjadřuje pestrost spiritualit uvnitř katolické církve.

Níže přinášíme zamyšlení o "tridentské" mši sv. od P. Jana Gerndta.

Co vlastně je „tridentská mše svatá“ a jak ji poznáme?

Tento věcně sice nepřesný, ale už značně rozšířený název označuje římský obřad slavení mše svaté, jak se (opravdu jen) velmi pozvolna vyvíjel. Po koncilu v Tridentu (1545-1563) jej prohlásil papež sv. Pius V. pro celou církev jako jediný závazný; odtud název. Naposledy byl tento obřad jako celek kodifikován papežem bl. Janem XXIII. v roce 1962.

Na základě směrnic, daných především Konstitucí o posvátné liturgii, kterou schválili 4. 12. 1963 otcové II. vatikánského koncilu, byl potom tento obřad postupně značně upravován a pozměňován (ještě jedno vydání misálu s pouze částečně upraveným mešním řádem vyšlo v roce 1965) až k podobě, kterou odráží mešní řád platný od roku 1969 a misál, vydaný Pavlem VI. v roce 1970, a která se nyní nazývá forma ordinaria, zatímco „tridentský obřad“ je nazýván forma extraordinaria.

Řekne-li se tedy, že tam a tam se slouží „tridentská mše“ nebo „trident“, znamená to, že kněz celebruje podle misálu z roku 1962, a to latinsky (s možnou výjimkou přednesu biblických čtení v lidovém jazyce a pochopitelně promluvy).

Tento obřad mše svaté sleduje především myšlenku zpřítomnění kalvárské oběti Kristovy, která má nejen oslavný, ale také či především smírný rozměr. Na znamení, že kněz přináší nebeskému Otci jménem Krista i jako zástupce věřících dokonalou oběť smíření a vykoupení, jsou přirozeně všichni obráceni stejným směrem: kněz před oltářem a věřící za ním. Kněz se obrací „tváří k lidu“ prakticky jen tehdy, když skutečně lid oslovuje.

Forma extraordinaria je oproti řádné formě bohatší na gesta (křižování, úklony, líbání oltáře, zvonění …) , nechybí v nich chvíle, kdy kněz recituje modlitby potichu, zatímco ostatní mohou buď vše sledovat v misálku nebo rozjímat.

Při tridentské mši svaté se přijímá vkleče u mřížky (pokud v kostele zůstala), která na znamení posvátné hostiny těla Kristova může být bíle prostřena. Tridentský obřad nezná přijímání na ruku. Věřícímu je nejprve Eucharistií požehnáno a pak je mu vložena na jazyk. Nic se neodpovídá, "Amen" řekne sám kněz.

Některé prvky „tridentské mše“ se připouštějí i v řádné formě: latina, celebrace u původního oltáře, přijímání vkleče … Stojí-li tedy např. kněz u oltáře „zády k lidu“, nemusí to vůbec znamenat, že slouží „tridentskou“. Naopak u Sv. Petra u papežského oltáře se vždycky sloužilo „čelem k lidu“, ovšem ne proto, aby se „vidělo“, ale proto, že byl zachován starobylý zvyk obrácení směrem k zeměpisnému východu, neboť tato papežská bazilika na rozdíl od drtivé většiny kostelů má opačnou orientaci.

Na základě Motu proprio Summorum Pontificum papeže Benedikta XVI. ze dne 7. 7. 2007 je možné sloužit podle misálu sv. Jana XXIII. (tzn. ve formě platné v roce 1962) všude, kde o to projeví skupina věřících zájem, bez potřeby zvláštního povolení. Jelikož se tak stalo i ve zdejší farnosti, rozhodl jsem se jako rektor malochuchelského kostela Narození Panny Marie konávat tyto mše svaté – zkušebně – každé druhé úterý v měsíci, počínajíc 14. říjnem 2014, vždy od 17.30 hod.

Zváni jsou jak ti, kteří již tuto formu znají a mají zájem ji spoluprožívat, tak i ti, kteří si chtějí rozšířit „liturgický obzor“. Texty s českým překladem budou k dispozici. Ještě pro případné zájemce uvádím, že „tridentské“ mše svaté se konávají pravidelně každý pátek a každou neděli v 17 hodin také v kostele sv. Gabriela v Holečkově ulici na Smíchově.