Druhé setkání pastorační rady se konalo v Komunitním centru sv. Prokopa dne 5. 11. 2011. Přinášíme zápis z tohoto setkání.

Přítomni: Mgr. Josef Ptáček, RNDr. Pavel Čížek, Ing. Vít Šorm, Ph.D., Mgr. Dagmar Kopecká, Jana Kubíková, Eva Fuchsová, PaedDr. Jitka Hromková, Bc. Filip Kovář, student, Mgr. Radim Ucháč, Bc. Lucie Tupá, Mgr. Štěpánka Kulhanová, Mgr. Monika Matějková, Jan Šulc

Hosté: Bc. Vojtěch Kočovský, Mgr. Lucie Matulová, Ing. Zdislava Divišová (účetní)

 

I.    část
Prohlídka prostor Komunitního centra sv. Prokopa (informace a výklad P. Ptáček).

II.    část
Průběh jednání

1) Seznámení s obdrženou dokumentací ohledně stavby KC Barrandov od jednotlivých členů PR (V. Šorm)

•    Připomínky
•    Návrhy

 2) Seznámení s programem schůzky (V. Šorm)

•    Zasvěcení kostela/kaple
•    Funkčnost stavby
•    Financování stavby
•    Funkčnost jednotlivých prostor
•    Diskuse

3) Zasvěcení kostela/kaple  

•    Seznámení s jednotlivými návrhy (V. Šorm)
•    Diskuse
•    Každý člen PR navrhl 3 možnosti + zdůvodnění
•    3 nejvíce navrhované varianty:
    Krista Spasitele
    Sv. Zdislavy
    Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
•    Tento bod není zcela uzavřen, nutnost předložit liturgické komisi ke zvážení

4) Funkčnost stavby

•    Co stavět? Kostel se zázemím či multifunkční stavba KC
•    Diskuse
•    KC: aktivita farnosti směrem ven, možná spolupráce s městskou částí a jinými církvemi,
nutnost menšího prostoru samotného bohoslužebného místa (kvůli ostatním prostorám), větší komerční možnosti, otázka dostatečnosti velikosti pozemku
•    Kostel se zázemím: větší bohoslužebný prostor, zázemí pro farníky, zohlednění velikosti pozemku
•    Hlasování členů PR – multifunkční KC či KOSTEL se zázemím (V. Šorm)
•    Většina členů PR se přiklonila k verzi: Kostel se zázemím pro farníky + možné prostory ke komerčnímu využití

5) Vlastní stavba

•    Diskuse ohledně verze „kostel se zázemím“ (byt pro kněze, kancelář farnosti, úniková místnost, samotné rozložení stavby, bohoslužebné místo, zázemí)
•    Jednotliví členové PR se vyjádřili k % poměru velikosti bohoslužebného místa a zázemí (komerčního i farního)
•    Závěr vyjádření: 70 % bohoslužebné místo, 30 % zázemí (tento poměr není zcela uzavřen vzhledem k následující neuzavřené diskusi o funkčnosti a nutnosti jednotlivých prostor)   

6) Podměty k diskusi + diskuse

•    Oddělený vchod, oddělené místnosti
•    Otázka kaple
•    Vnější vzhled, chladnější teplota bohoslužebného místa
•    Otevřenost místa během dne
•    Důležitost akustiky
•    Velikost, kapacita stavby, dominantnost stavby, vnější vzhled
•    Možnost přizvat na poradu „společnost pro sakrální stavbu“
•    Výběr architekta

7) Témata k zamyšlení a zpracování, která budou projednána na příští schůzce PR (V.Šorm)

•    Zázemí farnosti
•    Zázemí pro faráře
•    Zázemí pro komerční využití
    
8) Nabídka zpracování zaslaných podmětů, příprava materiálu na další setkání (Dr. Čížek)

9) Návrh na zřízení účtu na stavbu kostela (Dr. Čížek)

•    Možnost zasílání finančních částek na účet kostela pod specifickým VS (P. Ptáček)
•    Otázka zřízení účtu otevřena

10) Důležitost řešení otázky varhan (Dr. Čížek)
    
11) Návrh termínu další schůzky PR        
•    23/11/2011
•    přizvání pí Matulové a p. Kočovského na příští schůzku PR (P. Ptáček)Zapsala: Mgr. Lucie Matulová