Paté setkání pastorační rady se konalo na faře dne 18. 1. 2012. Přinášíme zápis z tohoto setkání.

1. část

Přednáška P. Mgr. Jana Kotase, kanovníka Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a člena liturgické komise při Arcibiskupství pražském k tématu plánované stavby kostela na Barrandově.


Po úvodním slově otec Kotas nastínil zásadní a nezbytné náležitosti nebo řekněme výbavu a funkce uvažovaného kostela v Praze na Barrandově, tak aby splňoval svůj účel dle liturgických předpisů.

Na jedné straně je třeba vnímat historický kontext liturgie, na druhé straně vnitřní poselství, přítomnou dobu a výhled do budoucnosti.

Důležité je vnímat podobu místní farnosti a plánované akce duchovního (křty pohřby, svatby, Velikonoce Vánoce, ...) a společenského rázu (koncerty, ...)

Základní prvky kostela:

1. Oltář - stůl - svatostánek. Již od počátku se křesťané shromažďovali kolem stolu na památku ustanovení Eucharistie, oltářní stůl, středobod každého kostela. Místo, kde se zpřítomňuje samotný Kristus. Svatostánek - nutný pro uchovávání "zásoby" Eucharistie, místo, kde přebývá Kristus v proměněné podobě. Možnost eucharistické kaple k adoraci.


Dle současného chápání je vhodnější, je-li to možné, umístění svatostánku stranou, odděleně od oltáře. Nemělo by docházet na tomtéž místě k proměňování a zároveň k uchovávání eucharistického Krista. Obojí je hodno zvláštní a oddělené úcty. Ke spojení oltáře a svatostánku došlo především v baroku, kdy vznikala převážně taková dispozice kostela, což do dnes přetrvává v mnoha venkovských kostelích, svatostánek i hlavní oltář v presbytáři hlavní lodi.

2. Ambon - místo pro uchovávání evangelia a hlásání slova Božího, které je jedním ze základních poslání církve

3. Sedes - sedadlo biskupa - samotného Krista, kterého biskup a v následné posloupnosti kněz z pověření biskupa zastupuje. Je to vyvýšené místo, oddělené od ostatních. Jeho podoba nebo řekněme provedení není kvůli parádě pro biskupa či kněze, ale kvůli Kristu samotnému, neboť je to místo právě Jeho.

4. Místo pro udělování svátosti křtu -  křtitelnice

5. Místo svátosti smíření, mělo by zde být určité pouto s liturgickým prostorem. Inspirativním řešením je zpovědnice prosklená.

----------------------------


2. část

Beseda - diskuse s Ing. Petrem Wollnerem, zástupcem vedoucího stavebního odboru Arcibiskupství pražského.


- je třeba si ujasnit časovou osu výstavby, podmínky, finanční možnosti, aktivity chystané stavby. Poučit se z podobných projektů (např. komunitní centrum Matky Terezy na Jižním Městě), důležitý je impulz k záměru stavby - u nás ze strany farnosti, na JM to bylo částečně mimo farnost.

- ve věci rozhodování budou zaintersovány také rozhodující osoby na AP – hlavní ekonom Ing. Štícha, arcibiskup pražský a generální vikář.


- musí vzniknout projektový tým, cca 5 osob, zástupci Arcibiskupství i farnosti.


- následně je třeba vypracovat objemovou studii - z ní bude vycházet finanční odhad.


- architektonická soutěž (uzavřená, nikoli veřejná - ta by byla příliš finančně náročná, nelze se jí totiž zúčastnit bezplatně) Doporučení oslovit určitý okruh renomovaných architektů soukromě bez veřejné soutěže (např. Pleskot, Schmidt), nejlépe ty, kteří mají s podobnými stavbami určité zkušenosti, výběr např. též dle výsledků architektonické soutěže "Stavba roku".


- inspiraci lze hledat v publikaci „Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska“, další možná inspirace ve výběru.


- je nutno držet se od počátku základního zadání, neměnit pokud možno projekt v průběhu stavby.


- důležité je stanovit si cenový strop - odhad výsledné ceny včetně pozemkových úprav.


- stavbu + základní interiér je dobré řešit v rámci jednoho projektu.


- základním úkonem je územní rozhodnutí, tj. "zelená" pro stavbu v souladu s územním plánem.


- je potřeba mít reálný plán a provedenou základní studii s pravděpodobností, že stavba uvažovaného charakteru bude v daném místě povolena.
 


Na co se dále soustředit:


- ujasnit si nejdražší část stavby - pravděpodobně podzemní části, parkování


- jak se počítá místo v kostele pro 1 osobu, z čeho se vychází


- zvážení energetické náročnosti stavby, nároky na úsporný provoz


- jaký je dle vyhlášky nutný počet parkovacích míst, zda lze získat nějakou výjimku, informovat se  na magistrátu

    Závěrem konstatováno, že je třeba ještě projednat komerční část stavby (čajovna, kavárna apod.) a odhadnout náklady na provoz, přitom mít na zřeteli především pastorační efekt. Bude na programu na příštím setkání pastorační rady.


Zapsal: Jan Šulc, upravil: Josef Ptáček, 24.1.2012