Život farnosti

Květná neděle v naší farnosti

Květná neděle (5. 4. 2020) nás uvádí do Svatého týdne. Tento den i celý týden budeme v naší farnosti slavit odlišně od minulých let. To však neznamená, že s menším duchovním užitkem.

 

Čeká nás dlouhá řada zajímavých akcí, které však budou mít více individuální charakter - v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově a u sv. Vavřince v Jinonicích. Na co konkrétně se můžeme během letošní Květné neděle těšit?

 

Farnost Praha - Hlubočepy se připravuje na Svatý týden a otevírá brány kostela i hřbitova

Letošní Velikonoce budou v mnohém ohledu pro nás mimořádné. Na druhou stranu v současnosti je na světě 245 milionů křesťanů, kteří mnohdy zakoušejí útrapy, pronásledování i smrt pro svou víru, nemají možnost slavení mše sv. a shromažďovat se dle svého přesvědčení.

 

Možná, že právě letošní Velikonoce jsou vhodnou dobou duchovního spojení s těmito lidmi. Pro Církev byly velmi často právě "mimořádné okolnosti" dobou zvláštního duchovního požehnání.

Rozpis bohoslužeb a protivirová opatření ve farnosti Praha - Hlubočepy od 27. 3. 2020

V návaznosti na nové nařízení "pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob" dochází v naší farnosti po dobu platnosti tohoto nařízení k uzavření našich kostelů (Zlíchov, Jinonice, Velká Chuchle) pro veřejné aktivity.

 

Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově zůstává přístupný pro soukromou modlitbu po předchozí dohodě s panem kostelníkem Radimem Ucháčem (mobil: 608 469 864).

Dále nabízíme možnost Svatého Přijímání - v kostele nebo pro starší zájemce u nich doma (koordinuje Radka Habánová) a svátost nemocných či svátost smíření (po domluvě s P. Josefem Ptáčkem nebo P. Jakubem Jirovcem).

Protivirová opatření ve farnosti Praha - Hlubočepy od 16. 3. 2020

Od 16. 3. 2020 platí na celém území České republiky zákaz volného pohybu osob. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat.

Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

 

Novéna pro zastavení epidemie koronaviru

Na prosby nás všech, kdo se chceme zapojit do novény pro zastavení pandemie, čeká Panna Maria i zástup světců, aby mohli nám a lidem celého světa pomoci. Začátek novény je dán situací.

 

V jednotlivých dnech se chceme obracet na svaté, kteří u daného dne, většinou podle martyrologia, mají z lidského hlediska své výročí, které je důvodem vzájemného obdarování s námi.

 

Vzkaz od paní katechetky Radmily Habánové pro naše děti a mládež

V naší farnosti stavíme kostel Krista Spasitele na Barrandově a současně děti a mládež staví model tohoto kostela ze stavebnice LEGO v kostele na Zlíchově. Za každý vyplněný náboženský kvíz děti obdrží jednu kostičku na stavbu.

 

Vzhledem k dočasnému zrušení bohoslužeb pro děti, budeme pokračovat ve stavbě modelu kostela Krista Spasitele prostřednictvím těchto webových stránek.

Rozpis bohoslužeb a protivirová opatření ve farnosti Praha - Hlubočepy od 12. 3. 2020

Prožíváme období, které je náročné pro každého z nás i pro celou společnost. Církev má zkušenosti z uplynulých 2 000 let, kdy život pod vlivem obtížných okolností mnohdy trval delší dobu než stav "bez problémů". Jsou to právě křesťané, kteří byli a jsou pro okolní společnost příkladem naděje a povzbuzením.

 

Také současné nebezpečí virové nákazy je pro nás příležitostí znovu přemýšlet nad křesťanskou vírou, životem, smrtí a vztahem s Ježíšem Kristem, ke kterému život každého z nás nezadržitelně směřuje.

Nastal čas podat přihlášku do kněžského semináře

Kněz pomáhá lidem objevovat a prožívat blízkost Ježíše Krista v životě. Ukazuje, že spiritualita je nejhlubší vrstvou v životě člověka, která prolíná a ovlivňuje každou oblast. Provází lidi v nejdůležitějších okamžicích života od narození do smrti.

 

První měsíce roku jsou důležitým obdobím pro mladší i starší muže v naší farnosti, kteří vnímají povolání ke kněžské službě v církvi a zvažují podat přihlášku do kněžského semináře.

Bohoslovec Matěj Jirsa se vyjadřuje ke smyslu studia teologie

Teologie je vědní obor, který umožňuje lépe pochopit nejdůležitější skutečnosti na světě. Je to právě oblast spirituality, která zásadně ovlivňuje život člověka, rodin i celé společnosti.

Bohoslovec Matěj Jirsa, student 3. ročníku Katolické teologické fakulty UK, se pro Katolický týdeník vyjádřil ke smyslu studia teologie v dnešní době.

Současně přinášíme i velmi podnětný rozhovor s naším ctihodným pánem Matějem, kterému přejeme mnoho Božího požehnání a duchovních úspěchů na jeho krásné životní cestě!